پس از تکميل سفارش، محصول يا خدمات طبق زمانبندي تعيين شده تحويل يا براي شما ارسال يا ارائه خواهد شد.

براي اطمينان بيشتر از روند دريافت، بهتر است از طريق تلفن يا چت با فروشنده در تماس باشيد.

توجه: «کد پيگيري» که پس از تکميل سفارش براي شما صادر شده است را به (صورت محفوظ) نزد خود نگهداريد تا پس از تحويل محصول يا خدمات، به فروشنده تحويل دهيد.